Menu
Kosár

Általános Szerződési Feltételek

DS Optim Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

1.  Fogalommeghatározások: 

 

ÁSZF:  általános  szerződési  feltételek,  melyek  tartalmazzák  a  Vállalkozó  és  a 

Megrendelő között létrejött Kivitelezési Szerződés illetve az Eladó/Forgalmazó és a 

Vevő  között  létrejött  Adásvételi  szerződés  szerződéses  feltételeit,  ezért  az  egyes 

szerződések elválaszthatatlan részét képezik 

 

A jelen ÁSZF alkalmazásában  

 

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

Kormányrendelet1:  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás 

közötti szerződések részletes szabályairól 

 

Kormányrendelet2: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási 

cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

 

Kormányrendelet3:  373/2021.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  a  fogyasztó  és  vállalkozás 

közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális 

szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 

 

NGM rendelet: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó  és vállalkozás közötti 

szerződés  keretében  eladott  dolgokra  vonatkozó  szavatossági  és  jótállási  igények 

intézésének eljárási szabályairól 

 

Vállalkozó  vagy  Eladó/Forgalmazó:  DS  Optim  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 

[székhely:  8226  Alsóörs,  Mikszáth  Kálmán  u.  22.,  cégjegyzékszám:  19-09-513060, 

adószám:  22909952-2-19,  képviseli:  Baráth  Gergely  önálló  képviseleti  joggal 

rendelkező  ügyvezető,  weboldal:  www.domusa.hu  /  www.domusashop.hu  / 

www.dspellet.eu  /  www.dsenergia.eu  ,  e-mail  cím:  info@domusa  / 

domusahungary@gmail.com  /  info@dspellet.eu  /  info@dsenergia.eu,  telefonszám: 

+36-87-884-044] 

 

Megrendelő  vagy  Vevő:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  aki  az 

Eladóval/Forgalmazóval kötött adásvételi szerződésben illetve a Vállalkozóval kötött 

kivitelezési szerződésben szerződő fél 

 

Fogyasztó:  a  Ptk.  8:1.  §  (1)  bekezdés  3.  pontja  szerinti,  a  szakmája,  önálló 

foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki az 

Eladóval/Forgalmazóval kötött adásvételi szerződésben illetve a Vállalkozóval kötött 

kivitelezési szerződésben szerződő fél 

 

Fűtési rendszer: a Telepítési helyen meglévő fűtési rendszer  


Adásvételi szerződés: az Eladó/Forgalmazó és a Vevő között létrejött, a Ptk. 6:215. 

§ szerinti szerződés 

 

Kivitelezési szerződés: a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött, a Ptk. 6:252. § 

szerinti szerződés  

Többletmunka:  a  Kivitelezési  szerződés  tartalmát  képező,  de  a  vállalkozói  díj 

meghatározásánál  figyelembe  nem  vett munka  és  az  olyan munka,  amely  nélkül a 

Fűtési rendszer rendeltetésszerű használatra nem alkalmas 

 

Pótmunka: a Megrendelő által utólag megrendelt munka 

 

Saját  Termék:  az  Eladó/Forgalmazó  illetve  a  Vállalkozó  által  a  Vevő  illetve  a 

Megrendelő  részére  értékesített,  az  Eladó/Forgalmazó  illetve  a  Vállalkozó  által 

forgalmazott ingóság 

 

Segédanyag:  a  Kivitelezési  Szerződésben  meghatározott  szerelési  munka 

elvégzéséhez a Saját Termékeken túlmenően szükséges anyag 

 

Termék: Saját Termék és Segédanyag együttesen 

 

Vételár:  az  Eladó/Forgalmazó  és  a  Vevő  között  létrejött  Adásvételi  szerződésben 

rögzített ellenérték 

 

Vállalkozói  díj:  a  Vállalkozó  és  a  Megrendelő  között  létrejött  Kivitelezési 

szerződésben rögzített ellenérték 

 

Telepítési hely: a Kivitelezési Szerződésben megjelölt ingatlan 

 

2.  A Kivitelezési Szerződés illetve az Adásvételi Szerződés tárgya 

 

2.1. A Kivitelezési Szerződés tárgya a Saját Termékek illetve az azokhoz szükséges 

Segédanyagok Telepítési helyen meglévő Fűtési rendszerbe illesztése a meglévő 

kazán kiváltására vagy alternatív megoldásként. 

 

A  Vállalkozó  a  Kivitelezési  Szerződésben  meghatározott  szerelési  munkához 

szükséges anyagok beszerzésére, a szerelési munka elvégzésére, a Megrendelő 

pedig annak átvételére és a Vállalkozói díj megfizetésére köteles. 

 

A Fűtési rendszer, a Termékek és a szükséges egyéb anyagok részletes adatait, 

illetőleg  a  pontos  műszaki  tartalmat  a  felek  a  Kivitelezési  Szerződésben 

határozzák meg. 

 

A  Fűtési  Rendszer  és  az  elvégzett  építési  szerelési  munka  átadás-átvételére  a 

Vállalkozó  által  előre  meghatározott  és  a  Megrendelővel  előre  egyeztetett 

időpontban kerül sor. 

 

A  Megrendelő  nem  jogosult  a  teljesítés  (átvétel,  fizetés)  megtagadására  olyan 

kisebb jelentőségű hibákra hivatkozva, amelyek a Fűtési Rendszer rendeltetésszerű  

használatát  nem  akadályozzák,  és  egyébként  a  Vállalkozó  teljesítése  a 

Kivitelezési Szerződésnek és az ÁSZF-nek megfelel. 

 

A  Vállalkozó  kijelenti,  a  Megrendelő  pedig  kifejezetten  elfogadja,  hogy  a 

Vállalkozó  kizárólag  a  Saját  Termékek  típusát  illetően  vállal  kötelezettséget,  a 

felhasználásra kerülő egyéb eszközök, segédanyagok  típusának megválasztása 

a Vállalkozó döntési jogkörébe tartozik. 

2.2. Az Adásvételi Szerződés tárgya a Saját Termékek értékesítése a Vevő részére. 

 

Az Eladó/Forgalmazó a Termék tulajdonjogának Vevőre történő átruházására, a 

Vevő a vételár megfizetésére és a Termék átvételére köteles. 

 

3.  A Megrendelő illetve a Vevő kötelezettségei és jogai  

 

3.1. A  Megrendelő  kijelenti,  hogy  a  Telepítési  helyet  és  Fűtési  Rendszert 

megvizsgáltatta,  és  az  alkalmas  a  Vállalkozó  a  Saját  Termékeinek  fogadására, 

Fűtési  Rendszerbe  illesztésére,  ideértve  az  elektromos  bekötéshez  szükséges 

vezetékezés és teljesítmény rendelkezésre állását.  

 

A  Megrendelő  köteles  a  Telepítési  helyet  mint  munkaterületet  a  Kivitelezési 

Szerződésben  meghatározott  szerelési  munka  elvégzéséhez  szükséges 

állapotban a Vállalkozó számára a Kivitelezési Szerződésben foglalt időpontban 

átadni,  valamint  köteles  személyesen  vagy  képviselője  által  a  Telepítési  helyen 

tartózkodni.  

 

A  Kivitelezési  Szerződésben  foglalt  szerelési  munka  elvégzése  során  a  Fűtési 

Rendszerben esetlegesen észlelt hibák kijavítására a Vállalkozó kizárólag külön 

megállapodás alapján, díjazás ellenében köteles.  

 

Amennyiben a kijavítás hiányában a Kivitelezési Szerződés teljesítése akadályba 

ütközik,  úgy  Vállakozó  jogosult  megtagadni  a  teljesítést,  a  Megrendelő  pedig 

köteles  megtéríteni  a  Vállalkozó  Telepítési  helyre  történő  kiszállásával 

kapcsolatos költségeit az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint. 

 

3.2. A  Megrendelő  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  amennyiben  a  Kivitelezési 

Szerződés  hőszivattyú  telepítését  is magában  foglalja,  úgy a  hőszivattyú  kültéri 

egységének  telepítéséhez  szükséges  1m  x  1m  alapterületű  beton-  vagy 

térkőalapot a kivitelezés megkezdésének időpontjára létesít. 

 

3.3. A  Megrendelő  nyilatkozik  és  szavatolja,  hogy  az  általa  megrendelt  Termékek 

Telepítési  helyen  belüli  szállítása,  mozgatása  akadályba  nem  ütközik  (pl. 

puffertartály, beltéri egység az épületen belüli folyósokon elfér). 

 

3.4. A Megrendelő a Kivitelezési Szerződés megkötésével nyilatkozik és szavatolja, hogy  

•  az általa az ajánlatkérés során megadott fogyasztási adatok (pl. m3, kWh) 

helytállók     

•  a táv- és helyszíni felmérés során általa megadott adatok, információk (pl. 

ingatlan  mérete,  szigetelése,  hőleadók,  Fűtési  Rendszer,  rendelkezésre 

álló villamos energia teljesítmény) valósak 

•  a  megrendelt  Saját  Termék  zajszint  adatait  elfogadja,  azzal  szemben 

kifogást a későbbiekben sem emel. 

 

3.5. A  Megrendelő  köteles  tájékoztatni  a  Vállalkozót  minden  olyan  körülményről, 

amely  a  Kivitelezési  Szerződés  szerinti  szerelési  munkára,  vagy  a  Fűtési 

Rendszer működésére kihatással lehet. 


3.6. A Vállalkozó a rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmát, hibátlanságát, 

teljes körűségét nem vizsgálja, a Megrendelő az adatok valódiságának vizsgálata 

alól  a  Vállalkozót  kifejezetten  felmenti,  az  ezekkel  illetve  az  ezekből  eredő 

károkkal kapcsolatos felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.  

 

3.7. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén köteles megfizetni 

a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Vállalkozói díjat. 

 

3.8. A  Megrendelő  köteles  a  Fűtési  Rendszer folyamatos  működéséhez  szükséges 

technikai  feltételeket  megteremteni  és  fenntartani,  a  szükséges  karbantartási 

munkálatokat  elvégezni.  Ennek  elmaradása  esetén  a  Vállalkozó  kifejezetten 

kizárja  a  felelősséget  a  Fűtési  Rendszer  meghibásodásáért  és  működésének 

meghiúsulásáért.  

 

3.9. A  Megrendelő  a  Fűtési  Rendszer  beüzemelését  és  próbaüzemet  követően,  a 

Beüzemelési  jegyzőkönyv  aláírásával  igazolja  a  Kivitelezési  Szerződésben 

meghatározott  szerelési  munka  átvételét  és  a  Fűtési  Rendszer  megfelelő 

működését,  valamint  a  rendeltetésszerű  használathoz  szükséges  tájékoztatás 

tudomásulvételét. 

 

3.10. A  Vevő  köteles  a  megrendelt  Saját  Termék  átvételére  és  a  vételár 

megfizetésére. 

 

4.  A Vállalkozó illetve az Eladó/Forgalmazó kötelezettségei és jogai  

 

4.1. A  Vállalkozó  köteles  a  Kivitelezési  Szerződésben  meghatározott  szerelési 

munka elvégzésére és a Megrendelő részére történő átadására. 

 

4.2. A  Vállalkozó  köteles  a  Kivitelezési  Szerződés  teljesítése  során  mindenben 

együttműködni  a  Megrendelővel,  és  mindenkor  a  szakmai  gondosság 

követelményeinek megfelelően eljárni.  

 

4.3. A  Vállalkozó  köteles  a  Kivitelezési  Szerződésben  meghatározott  szerelési 

munkához szükséges anyagokat beszerezni, azokat a Telepítési helyre szállítani, 

és a szerelési munkát elvégezni. 

 

4.4. A  Vállalkozó  jogosult  a  Kivitelezési  Szerződésben  meghatározott  Termékeket 

műszakilag  és  minőségileg  egyenértékű  vagy  jobb  műszaki  tartalommal 

helyettesíteni, amennyiben a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Termékek  

készlethiány  miatt,  vagy  egyéb  a  Vállalkozónak  fel  nem  róható  ok  miatt  nem 

állnak rendelkezésre. 

 

4.5. A  Vállalkozó  jogosult  a  Kivitelezési  Szerződésből  eredő  kötelezettségei 

teljesítéséhez  vagy  jogai  gyakorlásához  más  személy  közreműködését  saját 

döntése alapján, korlátozás nélkül igénybe venni. 

 

4.6. A  Vállalkozó  jogosult  a  Beüzemelési  jegyzőkönyv  aláírását  követően  –  a  6.4. 

pontban  foglaltak  érintetlenül  hagyása  mellett  –  a  hőszivattyú  vezérlőegységét 

leszerelni,  amennyiben  a  Megrendelő  a  6.  pontban  foglaltak  szerint  nem  tesz 

eleget fizetési kötelezettségének.  

 

4.7. Az  Eladó/Forgalmazó  köteles  a  Vevő  által  megrendelt  Saját  Termék 

tulajdonjogának Vevőre történő átruházására. 

 

4.8. Amennyiben  a  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  nem  gyakorolja  valamely  a 

Kivitelezési  Szerződésből  illetve  az  Adásvételi  Szerződésből  eredő  jogot,  az 

kifejezett  írásba  foglalt  jognyilatkozat  hiányában  nem  jelent  részéről 

joglemondást. 

 

5.  Teljesítési határidők, kárveszély átszállása 

 

5.1. A  Vállalkozó  köteles  a  Kivitelezési  Szerződésben  meghatározott  szerelési 

munkát  a  Kivitelezési  Szerződésben  meghatározott  teljesítési  időintervallumon 

belül elvégezni. 

 

A Vállalkozó fenti kötelezettségének előfeltételét képezi a mindkét fél által aláírt 

Kivitelezési  Szerződés,  valamint  az,  hogy  a  Megrendelő  eleget  tegyen  a  3.1. 

pontban foglalt munkaterület átadási, továbbá a 6.1. pontban foglalt előlegfizetési 

kötelezettségének. 

 

5.2. A  Vállalkozó  köteles  a  kivitelezés  megkezdését  a  Kivitelezési  Szerződésben 

meghatározott  teljesítési  időintervallumon  belül  legalább  24  órával  korábban 

jelezni a Megrendelő felé. 

 

5.3. Az  Eladó/Forgalmazó  köteles  a  Vevő  által  megrendelt  Saját  Terméket  az 

Adásvételi Szerződésben meghatározott időpontig a Vevő részére átadni. 

 

5.4. A  kárveszély  a  Termékek  Telepítési  helyre  történő  leszállításával  egyidejűleg 

száll át a Megrendelőre illetve a Saját Termékek Vevő részére történő átadásával 

egyidejűleg száll át a Vevőre. 

 

6.  Fizetési feltételek, költségviselés 

 

6.1. A  Megrendelő  köteles  a  Kivitelezési  Szerződésben  foglalt  Vállalkozói  díjat  a 

Vállalkozó  által  kiállított  előleg-  és  végszámlák  ellenében  –  amennyiben  a 

Kivitelezési  Szerződés  eltérően  nem  rendelkezik  –  a  jelen  pontban  rögzített 

ütemezés szerint megfizetni a Vállalkozó részére a Vállalkozó számlán feltüntetett 

pénzforgalmi számlájára történő banki átutalás útján vagy készpénzben: 

A  Vállalkozó  jogosult  a  Kivitelezési  Szerződés  aláírásával  egyidejűleg  a  Saját 

Termékek árának megfelelő vállalkozói díj összegéről 8 napos fizetési határidővel 

előlegszámlát kiállítani. 

 

A  Vállalkozó  a  teljesítést  kizárólag  az  előlegszámla  kiegyenlítését  követően 

köteles megkezdeni. 

 

A  Vállalkozó  a  Kivitelezési  Szerződésben  meghatározott  szerelési  munka 

elvégzését követően, a Beüzemelési jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg jogosult 

azonnali fizetési határidővel végszámlát kiállítani. 

 

6.2. A Vállalkozói díj a Telepítési helyre a Kivitelezési Szerződésben meghatározott 

számú  kiszállást  foglal  magában.  Amennyiben  a  Vállalkozónak  fel  nem  róható 

okból  további  kiszállás  szükséges,  a  Vállalkozó  az  1.  sz.  mellékletben  foglaltak 

szerinti költségtérítésre illetve ellenértékre jogosult. 

 

6.3. Amennyiben  a  Vállalkozó  az  5.2.  pontban  foglaltak  szerinti  időpontban  a 

Telepítési helyen a kivitelezést a Megrendelő érdekkörében felmerült okból nem 

tudja  megkezdeni,  úgy  az  1.  sz.  mellékletben  foglalt  kiszállási  díjat  abban  az 

esetben is köteles megfizetni a Vállalkozó részére, ha a Kivitelezési Szerződéstől 

eláll. 

 

6.4. Amennyiben  a  Fogyasztónak  minősülő  Megrendelő  a  9.6.3.  pontban  foglaltak 

szerint  a  Kivitelezési  Szerződés  teljesítésének  megkezdését  követően  él 

felmondási  jogával,  úgy  az  1.  sz.  mellékletben  foglalt  kiszállási  díjat  és  a 

felmondás  közléséig  a  kivitelezés  során  felhasználásra  került  Segédanyagok 

ellenértékét köteles megfizetni a Vállalkozó részére. 

 

6.5. A Vállalkozó az általa nyújtott szolgáltatásokért a Vállalkozói díjon túlmenően az 

1. sz. mellékletben foglaltak szerint jogosult költségtérítésre illetve ellenértékre. 

 

6.6. A Vállalkozó a Kivitelezési Szerződés létrejöttét megelőzően és azt követően a 

jogviszony  hatályának  időtartama  alatt  bármikor  jogosult  a  Megrendelő 

kockázatelemzését elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő pénzügyi 

helyzetét  illetve  fizetőképességét  az  elvégzett  kockázatelemzés  alapján 

kockázatosnak  ítéli,  a  Kivitelezési  Szerződésből  még  pénzügyileg  teljesítendő 

részt egy összegben követelheti.  

 

6.7. A Vállalkozó a Kivitelezési Szerződésben meghatározott szerelési munka során 

általa  beépített  anyagok  (ideértve  különösen,  de  nem  kizárólagosan  a  Saját 

Termékeket) tulajdonjogát a Vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 

 

Amennyiben  a  Megrendelő  a  Vállalkozói  díjat  nem  egyenlíti  ki  a  6.1.  pontban 

foglaltak szerint, úgy a Vállalkozó jogosult a Kivitelezési Szerződést felmondani, 

és  az  általa  telepített  Termékeket  a  Megrendelő  költségére  és  veszélyére 

leszerelni. Ehhez a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a Telepítési helyre 

bejárást biztosítani.  A Vállalkozó nem köteles a leszerelést követően  a 

Telepítési  hely  eredeti  állapotát  visszaállítani.  Ez  esetben  a 

Megrendelő köteles megfizetni a Vállalkozó részére a Kivitelezési Szerződésben 

foglalt munkadíj 150 %-át (egyszer a telepítés munkadíját, továbbá a leszerelés 

munkadíjaként  a  telepítés  munkadíjának  50%-át)  és  a  Segédanyagok  árát.  A 

Vállalkozó ezen igényét jogosult beszámítás útján rendezni, vagyis a  Vállalkozó 

részére  megfizetendő  összeget  a  Megrendelő  által  már  megfizetett  előlegből 

visszatartani.  

 

6.8. Amennyiben  egy  Megrendelő  által  jelzett  hiba  nem  esik  a  jótállás/ 

kellékszavatosság/termékszavatosság  körébe,  úgy  a  Megrendelő  köteles 

megtéríteni  a  Vállalkozó  Telepítési  helyre  történő  kiszállásával  kapcsolatos 

költségeit  az  1.  sz.  mellékletben  foglaltak  szerint,  továbbá  amennyiben  a 

Megrendelő felkéri a Vállalkozót a javításra, úgy  a felek megállapodása szerinti 

munkadíjat és az esetleges cserealkatrészek költségeit. 

 

6.9. A  Vevő  köteles  az  Adásvételi  Szerződésben  foglalt  Vételárat  az 

Eladó/Forgalmazó által kiállított számla ellenében a Saját Termék Vevő részére 

történő átadását megelőzően megfizetni az Eladó/Forgalmazó részére. 

 

Az  Eladó/Forgalmazó  a  teljesítést  kizárólag  a  számla  kiegyenlítését  követően 

köteles megkezdeni. 

7.  Többletmunka, pótmunka  

 

7.1. A Vállalkozó nem köteles olyan Többletmunka elvégzésére, amely munka nélkül 

a  Fűtési  rendszer  rendeltetésszerű  használatra  nem  alkalmas  ugyan,  de  annak 

elvégzése a jelen ÁSZF értelmében a Megrendelő kötelezettségét képezi. 

 

7.2. A Vállalkozó nem köteles Pótmunkát végezni. 

 

8.  Jótállás, Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Kártérítési felelősség 

 

Jelen  pont  alkalmazásában  Vállalkozó  alatt  az  Eladó/Forgalmazót  is,  míg 

Megrendelő alatt a Vevőt is érteni kell. 

 

8.1. JÓTÁLLÁS 

 

8.1.1. A jótállásra vonatkozó jogszabályok:  

•  a Ptk. 

•  a Kormányrendelet2 

•  a Kormányrendelet3 

•  az NGM rendelet 

 

8.1.2. A  Vállalkozó  által  a  Kormányrendelet2  alapján  a  Termékekre  mint  új  tartós 

fogyasztási cikkekre  Fogyasztó  részére nyújtandó  kötelező  jótállás  időtartama  az 

alábbiak szerint alakul: 

•  10.000,- Ft ≤ vételár ≤ 100.000,- Ft   → 1 év 

•  100.000,- Ft < vételár ≤ 250.000,- Ft → 2 év 

•  250.000,- Ft < vételár       → 3 év  

 

A Vállalkozó által a Saját Termékekre a Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő 

részére nyújtandó jótállás időtartama egy év. 

 

Ezen  felül  a  gyártó  a  kompresszorra  a  telepítéstől  számított  5  év,  a  BTS 

puffertartály  anyagminőségére  8  év,  a  Sanit  és  FUSION  tartályok  és  a  beltéri 

egység anyagminőségére10 év önkéntes gyártói jótállást vállal (gyártói jótállás). 

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.  

 

A jótállás időtartama a (Saját) Termék Megrendelő részére történő átadása, vagy 

ha az üzembe helyezést a Vállakozó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe 

helyezés napjával kezdődik.  


Ha  a  Fogyasztó  a  Terméket  az  átadástól  számított  hat  hónapon  túl  helyezteti 

üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a Termék átadásának napja. A 

Termék  kijavítása  esetén  a  jótállás  időtartama  meghosszabbodik  a  javításra 

átadás  napjától  kezdve  azzal  az  idővel,  amely  alatt  a  Fogyasztó  a  Terméket  a 

hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.  


8.1.3. A  kötelező  jótállási  kötelezettség  teljesítése  a  Vállalkozót  terheli,  így  a 

Fogyasztó kötelező jótállás alapján fennálló igényét a Vállalkozónál érvényesítheti. 

A Fogyasztó választása szerint kijavítás iránti igényét a Vállalkozó által a jótállási 

jegyen feltüntetett javító szolgálatnál (szerviznél), vagy a hivatalos márkaszerviznél 

közvetlenül is érvényesítheti.  

 

8.1.4. A  gyártói  jótállás  teljesítése  a  gyártót  terheli,  így  a  Megrendelő  a  gyártói 

jótállás alapján fennálló igényét közvetlenül a gyártónál érvényesítheti.  

 

8.1.5. Fogyasztói szerződés esetén a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó 

által  felismert  hibáról  az  ellenkező  bizonyításáig  vélelmezni  kell,  hogy  az  már  a 

teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a 

hiba jellegével összeegyeztethetetlen.  

 

8.1.6. A Vállalkozó illetve a gyártó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben 

mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  


8.1.7. A jótállási igény nem érvényesíthető, azaz nem tartozik jótállás alá a hiba, ha 

annak  oka  a  Termék  Megrendelő  részére  való  átadását  követően  lépett  fel,  így 

például, ha a hiba valamely alábbi körülmény következtében keletkezett:  

•  rendeltetésellenes használat, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, a használati-

kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,   

•  szakszerűtlen  üzembe  helyezés  (kivéve,  ha  az  üzembe  helyezést  a 

Vállalkozó,  vagy  annak  megbízottja  végezte  el,  illetve  ha  a  szakszerűtlen 

üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),   

•  átalakítás, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti 

csapás vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás,   

•  nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz, vagy nem a hivatalos márkaszerviz 

által a Terméken végzett bárminemű beavatkozás.  

•  a kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatból eredő kopása.  

  

8.1.8. A jótállási igény a Kivitelezési Szerződés illetve Adásvételi Szerződés alapján 

megfizetendő ellenérték megfizetését igazoló bizonylat vagy - az általános forgalmi 

adóról  szóló  törvény  alapján  kibocsátott  számla  vagy  nyugta  –  Megrendelő  általi 

bemutatásával érvényesíthető.  

 

8.1.9. A  jótállási  jogokat  a  (Saját)  Termék  tulajdonosa  érvényesítheti.  A  felfedezett 

hibát a hiba felfedezésétől számított legfeljebb kettő hónapon belül kell közölni.   

 

8.1.10. A  jótállás  nem  érinti  a  Megrendelő  jogszabályból  eredő  egyéb  –  így 

különösen  kellék-  és  termékszavatossági,  illetve  kártérítési  –  jogainak 

érvényesítését.  

 

8.1.11. A Megrendelő (kötelező) jótállási igénye keretében elsősorban  – választása 

szerint  –  kijavítást,  vagy  kicserélést  követelhet,  kivéve,  ha  a  választott  igény 

teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozónak/gyártónak a másik jótállási igény 

teljesítésével  összehasonlítva  aránytalan  többletköltséget  eredményezne, 

figyelembe  véve  a  (Saját)  Termék  hibátlan  állapotban  képviselt  értékét,  a  hiba 

súlyát és az igény teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet.  

 

8.1.12. Ha a Vállalkozó a (kötelező) jótállás szerint kért kijavítást, vagy a kicserélést 

nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit 

kímélve  nem  tud  eleget  tenni,  vagy  ha  a  Megrendelőnek  a  kijavításhoz  vagy  a 

kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a Megrendelő - választása szerint - 

a  Vállalkozói  Díj/Vételár  arányos  leszállítását  igényelheti,  a  hibát  a  Vállalkozó 

költségére  maga  kijavíthatja  vagy  mással  kijavíttathatja,  vagy  elállhat  a 

szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  

 

8.1.13. A Megrendelő a (kötelező) jótállás alatt a választott jótállási jogáról másikra 

térhet  át.  Az  áttéréssel  okozott  költséget  köteles  a  Vállalkozónak  megfizetni, 

kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt 

volt.  

 

8.1.14. A  kijavítást,  vagy  kicserélést  –  a  (Saját)  Termék  tulajdonságaira  és  a 

Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, 

a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.  

 

8.1.15. Amennyiben  a  Fogyasztó  a  Termék  meghibásodása  miatt  a  vásárlástól 

(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a 

Vállalkozó  nem  hivatkozhat  aránytalan  többletköltségre,  hanem  a  Fogyasztó 

kívánságára  köteles  a  Terméket  kicserélni,  feltéve,  hogy  a  meghibásodás  a 

rendeltetésszerű használatot akadályozza.  

 

8.1.16. A  (Saját)  Terméknek  a  kicseréléssel  vagy  a  kijavítással  érintett  részére  a 

kellékszavatossági igény  elévülése újból kezdődik. Ezt a  szabályt kell  alkalmazni 

arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.  

 

8.1.17. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a 

Megrendelő a (Saját) Terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási  

idő  a  jótállás  keretében  végzett  javítás  időtartamával  meghosszabbodik,  illetve  a 

jótállási  idő  a  (Saját)  Terméknek  vagy  a  (Saját)  Termék  részének  kicserélése 

(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) (Saját) Termékre (annak részére), valamint 

a  kijavítás  következményeként  jelentkező  hiba  tekintetében  újból  kezdődik.  A 

kijavítás során a (Saját) Termékbe csak új alkatrész építhető be.  

 

8.1.18. A  jótállási  kötelezettség  teljesítésével  kapcsolatos  költségek  a 

Vállalkozót/gyártót terhelik.  

 

8.1.19. A  Fogyasztó  részére  értékesített  rögzített  bekötésű,  valamint  a  10  kg-nál 

súlyosabb,  tömegközlekedési  eszközön  kézi  csomagként  nem  szállítható 

fogyasztási  cikket  az  üzemeltetés  helyén  kell  megjavítani.  Ha  a  javítás  az 

üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor a le- és felszerelésről, valamint az el- 

és visszaszállításról a Vállalkozó/gyártó gondoskodik.  

 

8.1.20. Ha  a  jótállási  időtartam  alatt  a  Fogyasztó  részére  értékesített  Termék  első 

alkalommal történő javítása során a Vállalkozó/gyártó részéről megállapítást nyer, 

hogy  a  Termék  nem  javítható,  a  Fogyasztó  eltérő  rendelkezése  hiányában  a 

Vállalkozó/gyártó  köteles  a  Terméket  nyolc  napon  belül  kicserélni.  Ha  a  Termék 

cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozó/gyártó köteles a Fogyasztó által bemutatott, 

a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton  - az általános forgalmi 

adóról  szóló  törvény  alapján  kibocsátott  számlán  vagy  nyugtán  -  feltüntetett 

vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.  

 

8.1.21. Ha a jótállási időtartam alatt a Fogyasztó részére értékesített Termék három 

alkalommal  történő  kijavítást  követően  ismét  meghibásodik  -  a  Fogyasztó  eltérő 

rendelkezése  hiányában  -,  valamint  ha  a  Ptk.  6:159.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 

alapján  a  Fogyasztó  nem  igényli  a  vételár  arányos  leszállítását,  és  a  Fogyasztó 

nem  kívánja  a  Terméket  a  Vállalkozó/gyártó  költségére  kijavítani  vagy  mással 

kijavíttatni, a Vállalkozó/gyártó köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha 

a Termék kicserélésére nincs lehetőség, a Vállalkozó/gyártó köteles a  Fogyasztó 

által  bemutatott,  a  Termék  ellenértékének  megfizetését  igazoló  bizonylaton  -  az 

általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - 

feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.  

 

8.1.22. Ha  a  Fogyasztó  részére  értékesített  Termék  kijavítására  a  kijavítási  igény 

Vállalkozó/gyártó  részére  való  közlésétől  számított  harmincadik  napig  nem  kerül 

sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Vállalkozó/gyártó 

köteles a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc 

napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozó/gyártó 

köteles  a  Fogyasztó  által  bemutatott,  a  Termék  ellenértékének  megfizetését 

igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott 

számlán  vagy  nyugtán  -  feltüntetett  vételárat  a  harmincnapos  kijavítási  határidő 

eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.  

 

8.1.23. A  Fogyasztó  részére  értékesített  Termék  üzembe  helyezése  és  beállítása 

nem  tartozik  a  jótállási  javítási  kötelezettségek  körébe,  ezt  a  Fogyasztó 

megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja, akkor is, ha 

a Termék a kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő és akkor is, ha a 

szerviznek  ugyan  nincs  üzembe  helyezési  kötelezettsége,  de  a  Fogyasztó  azt 

megrendeli.  

 

8.1.24. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a (Saját) 

Termék műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a (Saját) Terméket 

üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. 

Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.  

 

8.2. Kellékszavatosság  

  

8.2.1. Hibásan  teljesít  a  Vállalkozó,  ha  a  (Saját)  Termék  a  teljesítés  időpontjában 

nem  felel  meg  a  szerződésben  vagy  jogszabályban  megállapított  minőségi 

követelményeknek.   

 

8.2.2. A  Megrendelő  a  hibás  (Saját)  Termék  esetén  kellékszavatosság  alapján 

választása szerint a Vállalkozótól (i) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, 

ha  a  választott  kellékszavatossági  jog  teljesítése  lehetetlen,  vagy  ha  az  a 

Vállalkozónak  aránytalan  többletköltséget  eredményezne.  Ha  a  Vállalkozó  a 

kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn 

belül  nem  tud  eleget  tenni,  vagy  ha  a  Megrendelőnek  a  kijavításhoz  vagy 

kicseréléshez  fűződő  érdeke  megszűnt,  akkor  a  Megrendelő  (ii)  az 

ellenszolgáltatás  arányos  leszállítását  igényelheti,  (iii)  a  hibát  a  Vállalkozó 

költségére  maga  kijavíthatja  vagy  mással  kijavíttathatja,  vagy  (iv)  a  szerződéstől 

elállhat.  

 

8.2.3. A  választott  kellékszavatossági  jogról  másikra  át  lehet  térni,  de  az  áttérés 

költségét a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Forgalmazó 

adott okot. 

 

8.2.4. Kellékszavatossági  igény  érvényesítése  során  a  Megrendelőnek  kell 

bizonyítania, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Fogyasztói szerződés esetén a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó által 

felismert hibáról az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az már a teljesítés 

időpontjában  megvolt,  kivéve,  ha  e  vélelem  a  dolog  természetével  vagy  a  hiba 

jellegével összeegyeztethetetlen.  

 

8.2.5. A  Fogyasztó  által  felfedezett  hibát  a  hiba  felfedezésétől  számított  legfeljebb 

kettő hónapon belül kell közölni. Fogyasztói szerződés esetén a kellékszavatossági 

igény  a  teljesítés  időpontjától  számított  két  év  alatt  évül  el.  Nem  számít  bele  az 

elévülési  időbe  a  kijavítási  időnek  az  a  része,  amely  alatt  a  jogosult  a  dolgot 

rendeltetésszerűen nem tudja használni.  

 

8.2.6. A  dolognak  a  kicseréléssel  vagy  a  kijavítással  érintett  részére  a 

kellékszavatossági igény  elévülése újból kezdődik. Ezt a  szabályt kell  alkalmazni 

arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.  

  

8.3. Termékszavatosság  

  

8.3.1. Ha  a  Termék  nem  felel  meg  a  gyártó  által  történt  forgalomba  hozatalakor 

hatályos  minőségi  követelményeknek,  vagy  nem  rendelkezik  a  gyártó  által  adott 

leírásban  szereplő  tulajdonságokkal,  a  Fogyasztó  követelheti  közvetlenül  a 

gyártótól,  hogy  a  Megrendelő  hibáját  javítsa  ki,  vagy  -  ha  a  kijavítás  megfelelő 

határidőn  belül,  a  Fogyasztó  érdekeinek  sérelme  nélkül  nem  lehetséges  -  a 

Terméket  cserélje  ki  (termékszavatosság).  A  termékszavatosság  tekintetében 

gyártónak minősül a Termék gyártója és forgalmazója is.  

 

8.3.2. A  Fogyasztó  a  hiba  felfedezése  után  késedelem  nélkül  köteles  a  hibát  a 

gyártóval  közölni.  A  hiba  felfedezésétől  számított  két  hónapon  belül  közölt  hibát 

késedelem  nélkül  közöltnek  kell  tekinteni.  A  közlés  késedelméből  eredő  kárért  a 

Fogyasztó felelős.  

 

8.3.3. A  Termék  hibáját  termékszavatossági  igény  érvényesítése  esetén  a 

Fogyasztónak kell bizonyítania.  

 

8.3.4. A  termékszavatossági  igény  az  adott  Termék  gyártó által történő  forgalomba 

hozatalától számított kétéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető.  

 

8.3.5. A  termékszavatossági  jogok  a  Termék  mindenkori  tulajdonosát  illetik  meg, 

azaz  a  Termék  tulajdonjogának  átruházása  esetén  azokat  az  új  tulajdonos 

érvényesítheti a gyártóval szemben.  

 

8.3.6. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 

bizonyítani tudja, hogy:  

•  a  Terméket  nem  üzleti  tevékenysége  körében  gyártotta,  illetve  hozta 

forgalomba, vagy  

•  a  hiba  a  tudomány  és  a  technika  állása  szerint  a  forgalomba  hozatal 

időpontjában nem volt felismerhető vagy   

•  a  Termék  hibája  jogszabály  vagy  kötelező  hatósági  előírás  alkalmazásából 

ered.  

  

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  

  

Termékszavatossági  igény  eredményes  érvényesítése  esetén  a  kicserélt 

Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval 

szemben érvényesíthető.  

  

Egyéb tájékoztatás  

  

A  Vállalkozó  a minőségi kifogás  bejelentésekor az  NGM  rendelet  4.  §-a  szerint 

köteles  –  az  ott  meghatározott  tartalommal  –  jegyzőkönyvet  felvenni  és  annak 

másolatát  haladéktalanul  és  igazolható  módon  a  Fogyasztó  rendelkezésére 

bocsátani. A Vállalkozó, illetve a javítószolgálat (szerviz) a Termék javításra való 

átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. 

Ha  a  Vállalkozó  a  Fogyasztó  szavatossági  vagy  kötelező  jótállási  igényének 

teljesíthetőségéről  annak  bejelentésekor  nem  tud  nyilatkozni,  álláspontjáról  -  az 

igény  elutasítása  esetén  az  elutasítás  indokáról  és  a  békéltető  testülethez 

fordulás  lehetőségéről  is  -  öt  munkanapon  belül,  igazolható  módon  köteles 

értesíteni a Fogyasztót.  

 

A  Vállalkozónak  illetve  a  gyártónak  törekednie  kell  arra,  hogy  a  kijavítást,  vagy 

kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.  

  

Ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági és  jótállási igény,  termékszavatossági 

és  jótállási  igény,  termékszavatossági  és  kellékszavatossági  igény  egyszerre, 

egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.  

  

Fogyasztói  jogvita  esetén  a  Fogyasztó  a  megyei  (fővárosi)  kereskedelmi  és 

iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.  A 

békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó előzetesen 

a Vállalkozóval közvetlenül megkísérelje a jogvita rendezését.  

 

A Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve 

és címe: Veszprém Vármegyei Békéltető Testület – 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

 

8.4. Kártérítési felelősség 

 

8.4.1. A  Fogyasztóval  kötött  szerződéseket  kivéve  a  Vállalkozó  a 

szerződésszegésért való felelősségét kizárja, amely kizárás a Ptk. 6:152. §-ában 

foglalt  korlátozások  figyelembevételével  nem  vonatkozik  a  szándékosan  okozott, 

továbbá  emberi  életet,  testi  épséget  vagy  egészséget  megkárosító 

szerződésszegésért való felelősségre. 

 

9.  Kivitelezési  Szerződés  /  Adásvételi  Szerződés  időbeli  hatálya  és megszűnése 

 

9.1. A Kivitelezési Szerződés illetve az Adásvételi Szerződés mindkét fél általi aláírás 

napján lép hatályba.  

 

9.2. A  Kivitelezési  Szerződés  illetve  az  Adásvételi  Szerződés  a  teljesítés  és  a 

vállalkozói díj / vételár megfizetésének időpontjáig tartó határozott időtartamra jön 

létre.  

 

9.3. A Kivitelezési Szerződés illetve az Adásvételi Szerződés a teljesítéssel minden 

további jogcselekmény nélkül megszűnik. 

 

9.4. A Kivitelezési Szerződés illetve az Adásvételi Szerződés megszűnik a felek ilyen 

irányú, írásba foglalt közös megegyezésével. 

 

9.5. A Kivitelezési Szerződést illetve az Adásvételi Szerződést a Megrendelő illetve a 

Vevő  kizárólag  a  Kormányrendelet1-ben  foglaltak  szerint  jogosult 

elállás/felmondás útján megszüntetni, a Ptk. 6:249. §-ban foglalt általános elállási 

illetve felmondási jog a Megrendelőt nem illeti meg. 

 

9.6. A  Fogyasztót  a  Kormányrendelet1-ben  foglaltak  szerint  megillető  elállási 

illetve felmondási jog 

 

9.6.1. A  Fogyasztónak  minősülő  Megrendelő  jogosult  indoklás  nélkül  a  Kivitelezési 

Szerződés  hatálybalépésének  napjától  számított  14.  napig  elállni  a  Kivitelezési 

Szerződéstől, illetve ha a teljesítés megkezdődött, felmondani a szerződést.  

 

A  Fogyasztónak  minősülő  Vevő  az  Adásvételi  Szerződés  tárgyát  képező  Saját 

Termék  átvétele  napjától  számított  14.  napig  jogosult  indoklás  nélkül  elállni  az 

Adásvételi Szerződéstől. 

 

Az  elállási/felmondási  jog  gyakorlása  történhet  a  Kormányrendelet1  2.  sz. 

melléklete  szerinti  nyilatkozatmintával  vagy  egyéb  olyan  nyilatkozattal,  amelyből 

egyértelműen  kitűnik  az  elállás/felmondás  szándéka.  Az  elállást/felmondást 

érvényesnek kell tekinteni, ha a Fogyasztónak minősülő Megrendelő/Vevő a nyitva 

álló  határidő  lejárta  előtt  nyilatkozatát  a  szerződésben  meghatározott 

székhelycímre vagy e-mail címre elküldi. 

 

9.6.2. Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Megrendelő a Kormányrendelet1 19. § 

(1) bekezdése alapján kifejezetten kérte a Vállakozót a teljesítésnek a Kivitelezési 

Szerződés  hatálybalépésének  napjától  számított  14.  napon  belüli  megkezdésére, 

úgy  a  teljesítés  befejezését  követően  elállási  illetve  felmondási  jogot  nem 

gyakorolhat.  

 

A Fogyasztónak minősülő Megrendelő a Kormányrendelet1 29. § (1) bekezdés c) 

pontja  alapján  sem  jogosult  a  teljesítés  befejezését  követően  elállási  illetve 

felmondási  jog  gyakorlására  figyelemmel  arra,  hogy  a  kivitelezés  során 

felhasználásra  kerülő  Segédanyagokat  egyértelműen  a  Fogyasztónak  minősülő 

Megrendelő személyére szabták. 

 

9.6.3. Ha a teljesítés megkezdését követően a Fogyasztónak minősülő Megrendelő a 

9.6.1. pontban meghatározott határidőn belül felmondja a Kivitelezési Szerződést, 

köteles  a  felmondás  Vállalkozóval  való  közlése  időpontjáig  teljesített 

szolgáltatással/termékkel arányos díjat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan 

az  1.  sz.  mellékletben  foglalt  kiszállási  díjat  és  a  felmondás  közléséig 

felhasználásra került Segédanyagok ellenértékét) a Vállalkozó részére megfizetni, 

ha  a  felmondási  jog  gyakorlására  rendelkezésre  álló  határidőn  belül  megkezdett 

teljesítésre kifejezetten a Fogyasztónak minősülő Megrendelő kérése alapján került 

sor.  

 

Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Megrendelő a 9.6.1. pontban meghatározott 

elállási/felmondási jogát érvényesen gyakorolta, a Kivitelezési Szerződés hatályát 

veszti és a Fogyasztónak minősülő Megrendelő köteles a Termékeket a Vállalkozó 

részére  visszaszolgáltatni.  A  Vállalkozó  az  elállásról/felmondásról  való 

tudomásszerzéstől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztónak 

minősülő  Megrendelő  által  a  Vállalkozó  részére  megfizetett  Vállalkozói  díj  teljes 

vagy az előző bekezdésben foglaltak szerint csökkentett összegét.  

A  Termék  a  beszerelés  következtében  postai  küldeményként  nem  adható  fel,  a 

visszaszolgáltatás  1.  sz.  mellékletben  foglaltak  szerinti  költségét  a  Megrendelő 

viseli.  Amíg  a  Fogyasztónak  minősülő  Megrendelő  nem  szolgáltatta  vissza 

Termékeket  a  Vállalkozó  részére,  a  Vállalkozó  jogosult  visszatartani  az 

elállás/felmondás következtében visszafizetendő összeget. 

 

9.6.4. Amennyiben a  Fogyasztónak  minősülő  Vevő  a  9.6.1. pontban meghatározott 

elállási/felmondási jogát érvényesen gyakorolta, az Adásvételi Szerződés hatályát 

veszti  és  a  Fogyasztónak  minősülő  Vevő  köteles  a  Termékeket  az 

Eladó/Forgalmazó  részére  visszaszolgáltatni.  Az  Eladó/Forgalmazó  az 

elállásról/felmondásról  való  tudomásszerzéstől  számított  14  napon  belül  köteles 

visszatéríteni  a  Fogyasztónak  minősülő  Vevő  által  az  Eladó/Forgalmazó  részére 

megfizetett  Vételár  teljes  összegét.  A  Fogyasztónak  minősülő  Vevő  köteles  a 

Terméket  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az  elállás/felmondás  közlésétől  számított 

14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak/Forgalmazónak vagy az általa a 

Termék  átvételére  meghatalmazott  személynek  átadni.  A  Termék 

visszaküldésének közvetlen költségeit a Fogyasztónak minősülő Vevő viseli. Amíg 

a  Fogyasztónak  minősülő  Vevő  nem  szolgáltatta  vissza  Termékeket  az 

Eladó/Forgalmazó  részére,  az  Eladó/Forgalmazó  jogosult  visszatartani  az  elállás 

következtében visszafizetendő összeget. 

 

9.6.5. A  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  a  visszatérítés  során  az  eredeti  ügylet  során 

alkalmazott  fizetési  móddal  egyező  fizetési  módot  alkalmaz,  kivéve,  ha  a 

Fogyasztónak  minősülő  Megrendelő/Vevő  más  fizetési  mód  igénybevételéhez 

kifejezetten  a  hozzájárulását  adja,  amely  visszatérítési  mód  alkalmazásából 

kifolyólag őt semmilyen többletköltség nem terheli. 

 

10. Vis maior 

 

10.1. A  Felek  vis  maiornak  tekintik  az  olyan  természeti  vagy  emberi  eredetű 

ellenállhatatlan  erőt,  a felek  ellenőrzési  körén  kívül  eső  körülményt,  amely 

abszolút jellegű, az emberek számára elérhető eszközökkel el nem hárítható és 

amelynek eredményeképpen a szerződések teljesítése – akár részlegesen vagy 

időlegesen, akár teljesen vagy véglegesen – lehetetlenné válik. 

 

A Felek vis maiornak minősítik különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

•  bizonyos  politikai-társadalmi  események:  háború,  zavargás,  polgári  felkelés, 

általános sztrájk 

•  bizonyos állami-hatósági intézkedések (embargó, bojkott, stb.) 

•  természeti katasztrófa (tűzvész, áradás, földrengés), járvány, pandémia 

•  alapanyaghiány    

 

10.2. A  vis  maior  esemény  felmenti  a  Feleket  a  szerződéses  kötelezettségeik 

teljesítése alól. 

 

10.3. A vis maior által akadályoztatott Fél a vis maior eset bekövetkezéséről, annak 

mibenlétéről,  várható  időtartamáról,  annak  megszűnéséről  minden  lehetséges 

eszközzel haladéktalanul, legkésőbb azonban 168 órán belül köteles értesíteni a 

másik  Felet.  Az  értesítési  kötelezettség  elmulasztása  esetén  a  Fél  a  vis  maior 

helyzetre nem hivatkozhat. 

 

10.4. A  vis  maior  okozta  akadályoztatás  időtartamával  a 

Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó teljesítési határideje meghosszabbodik. 

 

10.5. Abban  az  esetben,  ha  a  vis  maior  esemény  több  mint  90  napon  keresztül 

fennállna,  bármelyik  Fél  jogosult  felmondani,  illetve  elállni  a  Kivitelezési 

Szerződéstől illetve az Adásvételi Szerződéstől. 

 

11. Titoktartás 

 

11.1. Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban Üttv.) 1. 

§-a  értelmében  a  jelen  ÁSZF-ben  hivatkozott  Kivitelezési  Szerződések  illetve 

Adásvételi  Szerződések  alkalmazásában  "üzleti  titok"  a  gazdasági 

tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként 

nem  közismert  vagy  az  érintett  gazdasági  tevékenységet  végző  személyek 

számára  nem  könnyen  hozzáférhető  -,  ennélfogva  vagyoni  értékkel  bíró  olyan 

tény,  tájékoztatás,  egyéb  adat  és  az  azokból  készült  összeállítás,  amelynek  a 

titokban  tartása  érdekében  a  titok  jogosultja  az  adott  helyzetben  általában 

elvárható  magatartást  tanúsítja,  továbbá  "védett  ismeret"  (know-how)  az  üzleti 

titoknak  minősülő,  azonosításra  alkalmas  módon  rögzített,  műszaki,  gazdasági 

vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.  

 

Az "üzleti titok" és a "védett ismeret" (know-how) a továbbiakban együtt "titkos és 

védett információ". 

 

A  Felek  rögzítik,  hogy  a  fentieken  túlmenően  a  jelen  ÁSZF-ben  hivatkozott 

Kivitelezési Szerződések illetve Adásvételi Szerződések alkalmazásában a "titkos 

és  védett  információ"  kifejezés  különösen,  de  nem  kizárólagosan  az  alábbi 

információkat foglalja magában: 

•  a Vállalkozóra/Eladóra/Forgalmazóra illetve működési körére vonatkozó vagy 

azzal kapcsolatos minden olyan általánosan nem ismert, közkinccsé még nem 

vált információ, amit a Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó hozott létre, fedezett fel, 

fejlesztett ki, szerzett meg vagy másként a tudomására jutott 

•  a  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  tulajdonában  álló  illetve  vele  kapcsolatos 

szerzői jogok, eljárások, módszerek, valamint bármely más szellemi vagy ipari 

tulajdon, minden korábbi átdolgozással együtt.  

•  a  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  munkavállalóira,  szerződéses  partnereire, 

vagy  a  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  ezekkel  való  kapcsolatára  vonatkozó, 

továbbá  minden  olyan  információ,  ami  a  Vállalkozó  –  akár  létező,  akár 

létrehozni  kívánt  –  projektjeire,  üzleti  vagy  marketing  stratégiájára, 

módszereire  vagy  gyakorlatára,  illetve  a  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó 

pénzügyi kapcsolataira vonatkozik.  

 

11.2. A  Megrendelő/Vevő  kötelezettséget  vállal  arra  vonatkozóan,  hogy  a  jelen  a 

jelen  ÁSZF-ben  hivatkozott  Kivitelezési  Szerződésen  illetve  Adásvételi 

Szerződésen  alapuló  jogviszony  fennállása  alatt,  továbbá  annak  bármely  okból 

történő  megszűnését  követően  korlátlan  ideig,  sem  közvetlenül,  sem  pedig 

közvetve,  semmilyen  módon  és  semmiféle  célból  a 

Vállalkozót/Eladót/Forgalmazót  érintő  "titkos  és  védett  információt"  nem  használ 

fel  és  nem  hoz  nyilvánosságra,  illetve  azok  felhasználását  és  nyilvánosságra 

hozatalát,  az  azokhoz  való  hozzáférést  nem  teszi  lehetővé,  azokat  nem  közli 

semmilyen harmadik személlyel. 

 

11.3. A 11.2. pontban meghatározott kötelezettségek érintetlenül hagyása mellett, a 

Megrendelő/Vevő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy soha nem másol 

vagy  reprodukál  semmilyen  a  Vállalkozót/Eladót/Forgalmazót  érintő  "titkos  és 

védett információt", illetve nem tárol ilyen információt semmilyen eszközön, kivéve 

és  kizárólag  olyan  mértékben,  amennyiben  ez  a  jogviszonyból  eredő 

kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. 

 

11.4. Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése esetén a Megrendelő/Vevő köteles a 

Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  kárát  megtéríteni.  A  Megrendelő  kártérítési 

kötelezettsége  nem  érinti  a  Vállalkozónak/Eladónak/Forgalmazónak  az  Üttv-ben 

foglaltak szerinti jogait, igényérvényesítési lehetőségeit. 

 

12. Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség 

 

12.1. A  jelen  ÁSZF-re,  továbbá  az  abban  hivatkozott  Kivitelezési  Szerződésekre 

illetve Adásvételi Szerződésekre a magyar jog az irányadó. 

 

12.2. A jelen ÁSZF-ben, továbbá az abban hivatkozott Kivitelezési Szerződésekben 

illetve  Adásvételi  Szerződésekben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar 

jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

12.3. Amennyiben  a  Fogyasztónak  minősülő  Megrendelő/Vevő  fogyasztói  jogainak 

megsértését  vagy  ennek  veszélyét  észleli,  illetve  egyéb  okból  kifogásolja  a 

Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  eljárását,  úgy  panaszával  az  ügyfélszolgálatához 

fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 

 

E-mail:  info@domusa  /  domusahungary@gmail.com  /  info@dspellet.eu  / 

info@dsenergia.eu 

 

Telefonszám: +36-87-884-044 

 

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartás: hétköznapokon 9:00 – 16:00 

 

A  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  a  bejelentett  szóbeli  panaszt  haladéktalanul 

megvizsgálja,  és  –  amennyiben  lehetséges  –  intézkedik  annak  orvoslása 

érdekében; amennyiben a panasz azonnal nem intézhető el, vagy ha a Fogyasztó 

a  panasz  kezelésével  nem  ért  egyet,  úgy  a  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  a 

fogyasztói  panaszról  jegyzőkönyvet  vesz  fel,  amelyet  a  fogyasztóvédelmi 

törvénynek megfelelően 3 évig őriz meg, és annak egy példányát a fogyasztónak 

átadja.  

 

A  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  az  írásbeli  panaszt  legkésőbb  30  napon  belül 

írásban, érdemben megválaszolja, a panaszt elutasító döntését írásban indokolja. 

 

12.4. Felek  a  jelen  ÁSZF-ből,  továbbá  az  abban  hivatkozott  Kivitelezési 

Szerződésekből  illetve  Adásvételi  Szerződésekből  eredő  jogvitáikat  békés  úton, 

peren  kívül  kötelesek  rendezni.  Ennek  eredménytelensége  esetén  a  Felek  –  a 

mindenkori  jogszabályban  meghatározott  pertárgyértéktől  függően  –  alávetik 

magukat a Veszprémi Járásbíróság illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos 

illetékességének.  Az  illetékességi  kikötés  Fogyasztóval  kötött  szerződés  esetén 

nem alkalmazandó. 

 

13. Vegyes rendelkezések 

 

13.1. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  ÁSZF-ben  hivatkozott  Kivitelezési 

Szerződések  illetve  Adásvételi  Szerződések  megkötése  elsősorban  az 

ESZERZODES.HU rendszer igénybevételével elektronikus úton történik. 

 

A szerződéskötéshez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő 

eszközök  használatával  kapcsolatban  a  Megrendelőt/Vevőt  többletköltség  nem 

terheli.  

 

A  Ptk.  6:82.  §-ára  figyelemmel  a  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  tájékoztatja  a 

Megrendelőt/Vevőt, hogy  

•  a  szerződéskötés  technikai  lépései  a  www.eszerzodes.hu  oldalon 

megtalálhatók, 

•  a  megkötendő  szerződés  írásba  foglalt  szerződésnek  minősül,  minden 

esetben  tárolásra  kerül  az  ESZERZODES.HU  rendszerben  illetve  a 

Vállalkozónál/Eladónál/ Forgalmazónál 

•  a  szerződés  minden  esetben  e-mailben  előzetesen  kiküldésre  kerül  a 

Megrendelő/Vevő  részére,  aláírásra  csak  az  egyeztetések  alapján 

véglegesített változat kerül 

•  a szerződés nyelve a magyar 

•  a  Vállalkozó/Eladó/Forgalmazó  semmilyen  magatartási  kódexhez  nem 

csatlakozott 

 

A  jelen  ÁSZF  a  Kivitelezési  Szerződés  illetve  Adásvételi  Szerződés 

mellékleteként a Megrendelő/Vevő részére megküldésre kerül. 

 

13.2. A  Felek  kölcsönösen  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  jelen  ÁSZF-ben, 

továbbá  az  abban  hivatkozott  Kivitelezési  Szerződésekben  illetve  Adásvételi 

Szerződésekben meghatározott adataikban bekövetkezett változásról egymást a 

változás nyilvántartásba vételétől számított nyolc (8) napon belül írásban értesítik. 

 

13.3. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  ÁSZF-ben  hivatkozott  Kivitelezési 

Szerződések illetve Adásvételi Szerződések kizárólag a felek írásba foglalt közös 

megegyezésével,  az  adott  szerződéssel  azonos  formai  szabályok  szerint 

módosítható,  a  szóbeli  vagy  ráutaló  magatartással  történő  szerződésmódosítás 

lehetőségét kifejezetten kizárják. 

 

13.4. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  ÁSZF-ben  hivatkozott  Kivitelezési 

Szerződések illetve Adásvételi Szerződések módosításával és megszüntetésével 

kapcsolatos  bármely  nyilatkozat  kizárólag  írásban  érvényes,  amelyet  felek 

tértivevény  különszolgáltatással  feladott  postai  könyvelt  küldemény  útján 

kötelesek egymással közölni.  

 

Az adott szerződésben feltüntetett, vagy annak megváltozása esetén a Felek által 

írásban  bejelentett  egyéb  címre  történő  postai  kézbesítés  eredményes  vagy 

eredménytelen voltának kockázata kizárólag a címzettet terheli.  

 

Ennek  megfelelően  az  egymáshoz  intézett  jognyilatkozatok  kézbesítettnek 

tekintendők, 

•  ha a címzett átvette, az átvétel időpontjában 

•  ha  a  címzett  az  átvételt  megtagadta,  a  kézbesítés  megkísérlésének 

időpontjában 

•  ha  a  küldemény  „nem  kereste”,  „címzett  ismeretlen”,  „elkötözött”,  „cím  nem 

azonosítható”  vagy  „kézbesítés  akadályozott”  jelzéssel  érkezett  vissza,  a 

kézbesítés első megkísérlését követő 5. (ötödik) munkanapon 

 

13.5. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  ÁSZF-ben  hivatkozott  Kivitelezési 

Szerződések  illetve  Adásvételi  Szerződések  teljesítésével  kapcsolatos  operatív 

ügyintézést elsősorban e-mail útján intézik. Az e-mail útján küldött nyilatkozatok 

kizárólag  abban  az  esetben  és  időpontban  minősülnek  kézbesítettnek, 

amennyiben és amikor a címzett fél az e-mail megérkeztét írásban visszaigazolja. 

 

13.6. A  Vállalkozó  a  Megrendelő  általános  szerződési  feltételeinek  alkalmazását 

kizárja.  A  Megrendelő  a  Kivitelezési  Szerződés  illetve  az  Adásvételi  Szerződés 

aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a létrejövő jogviszonyra  kizárólag 

jelen ÁSZF rendelkezései irányadók. 

 

13.7. A  Megrendelő  a  Kivitelezési  Szerződés  illetve  az  Adásvételi  Szerződés 

aláírásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Vállalkozó  a  mindenkor  érvényes 

Adatkezelési  Szabályzata  szerint  kezelje  a  szerződéskötés  során  megadott 

személyes  adatait,  a  szerződés  teljesítése  és  az  azzal  kapcsolatos  esetleges 

igényérvényesítés érdekében. 

 

Alsóörs, 2020.01.01. 

 

DS Optim Kft. 

képviseli: 

Baráth Gergely 

ügyvezető 

  

1. sz. melléklet 

DÍJJEGYZÉK 

 

●  Sürgősségi felár (2 héten belüli kivitelezés): 300.000,- Ft + ÁFA 

●  Hétvégi ügyeleti díj (technikai segítségnyújtás hétvégén is 09:00-17:00 között): 

100.000,- Ft + ÁFA / év 

●  Kiterjesztett jótállás (+2 év): 400.000,- Ft + ÁFA 

●  Helyszíni felmérési díj 30 000 Ft + ÁFA és 180,- Ft / km + ÁFA   

●  Kiszállási díj: raklap tétel díj TLS / Palletways aktuális árszabása lapaján 25-

45.000 Ft + áfa / GLS / DHL aktuális árlista alapján 2000-4500 + áfa / tétel 

●  Fogyasztói elállás/felmondás esetén a Termék visszaszolgáltatásának 

(Vállalkozó általi leszerelésének és elszállításának) díja: 150.000 Ft + áfa/ 

helyszín